خانه اولی ها می توانند تا 240 میلیون تومان وام بگیرند
29 می 2020
رونمایی از لیبرا؛ ارز دیجیتال فیسبوک تا اواخر سال 2020
30 می 2020

کاهش درصد سهم وام مسکن برای خرید خانه در طی پنج سال !

 

روند نزولی سهم وام مسکن از سال 1394 تا 1399

vam

به گزارش برسیپا، بر اساس آمار و داده های بانک مسکن در سال 139، میزان وام مسکن برای خانه اولی ها 120 میلیون تومان برای هر زوج تعیین گردیده بود که با توجه به قیمت میانگین هر متر مربع چهار میلیون تومان در سال 1394 برای خرید یک خانه 90 متری ده سال ساخت در یک منطقه متوسط شهر تهران، در می یابیم که این وام می توانست 33 درصد قیمت مسکن را پوشش دهد. در سال 1396 قیمت مسکن به هر متر مربع 6.7 میلیون تومان برای مورد مذکور رسید و وام مسکن نیز برای هر زوج 160 میلیون تومان تعیین گردید که 27 درصد سهم خرید را پوشش می داد. از اغاز سال 1397 و با جهش یکباره مسکن در طی سه سال اخیر و آخرین اخبار مبنی بر افزایش وام مسکن تا 240 میلیون تومان برای خانه اولی ها، و همینطور قیمت میانگین متری 17 میلیون تومان برای مورد مذکور، در می یابیم که فقط حدودا 15 درصد قیمت مسکن را این وام در سال 1399 می تواند پوشش دهد که کاهش 18 درصدی سهم پوشش خرید مسکن را در طی پنج سال نشان می دهد.

 
Bersipa Ecosystem