افزایش چشمگیر حضور زنان در میان تریدرهای ارزهای دیجیتال در سال 2020
8 ژوئن 2020
پنج شرکت بزرگ سودآور ایران را بشناسید
9 ژوئن 2020

تعیین قیمت حدودی کارمندان دفاتر مهندسی و معماری در سال 1399

 

پیش از مطالعه می بایست چهار نکته مهم را در نظر داشته باشید :

CASH 1

- در شهرهای بزرگ ممکن است این ارقام بیشتر و در شهرهای کوچک کمتر شود و بصورت میانگین اعداد استخراج گردیده است .

 
 

- در بعضی دفاتر بسته به حجم کارها این اعداد می تواند تغییر پیدا نماید و اعداد ذکر شده پایه حقوق حداقلی می باشد.

 
 

- با توجه به وضعیت عرضه و تقاضا، که نسبت متقاضیان به بازار کار موجود یک به هفت می باشد، و با توجه به وضعیت بازار کار معماری در شهرهای ایران، این اعداد استخراج گردیده است.

 
 

- بسته به دیگر توانایی های هر فرد ممکن است این اعداد تغییر نماید

 
 
CASH 2

 
 
CASH 3

 
 
CASH 4

 
 
CASH 5

 
 
CASH 6

 
 
CASH 7

 
 
CASH 8

 
 
CASH 9

 
 

منبع : موسسه مطالعات اقتصادی و سرمایه گذاری برسیپا

 
Bersipa Ecosystem