پیش‌نویس خودکار
26 ژانویه 2022

BE0000111122SIPA

برسیپا احمدی
برسیپا احمدی
موسس و مدیرعامل گروه مطالعات اقتصادی و سرمایه گذاری برسیپا

دیدگاه ها بسته شده است

Bersipa Ecosystem